Quản lý

Romain Marselli

Trong những giám đốc

Tran Minh Quan Nguyen

Tổng Giám đốc

Ông Trần Công Hòa

Trong những giám đốc