Quản lý

Tiến sĩ Rémi Nguyễn

Tổng Giám đốc

Romain Marselli

Giám đốc

Ông Trần Công Hòa

Giám đốc