Tư vấn rủi ro

Đánh giá thông tin đối tác

Đánh giá thông tin đối tác (RDD) là quá trình đánh giá của doanh nghiệp để đánh giá mức độ tuân thủ quy định của doanh nghiệp đối tác trong khuôn khổ một thương vụ mua lại hoặc sáp nhập.

Bản đồ rủi ro

Bản đồ rủi ro liên quan đến tham nhũng là một công cụ quản lý rủi ro được sử dụng bởi các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận để xác định các rủi ro về tham nhũng và phát triển các chiến lược để ngăn chặn chúng.

Nghiên cứu / Phân tích

Nghiên cứu hoặc phân tích về chính trị, kinh tế, tuân thủ hoặc văn hóa của một quốc gia nhằm xem xét các yếu tố chính ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và pháp lý trong đó các công ty hoạt động.