Tư vấn

Tư vấn rủi ro

MLR giúp các công ty xác định rủi ro và áp dụng chiến lược để quản lý mọi vấn đề về điện thế đối với doanh nghiệp hoặc dự án của khách hàng.