Compliance

Kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ là việc xem xét độc lập và có hệ thống về sự tuân thủ của một công ty đối với các luật, quy định và các tiêu chuẩn nội và ngoại bộ của công ty về quản trị, đạo đức và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo về tuân thủ pháp luật cho cấp quản lý và nhân viên là chương trình đào tạo nhằm giúp các doanh nghiệp tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn hiện hành trong ngành kinh doanh của họ.

Outsourcing tuân thủ

Outsourcing các chức năng của một nhân viên tuân thủ có thể mang lại nhiều lợi ích cho một doanh nghiệp

Tư vấn

Tư vấn về tuân thủ là dịch vụ được cung cấp bởi MLR để giúp các doanh nghiệp tuân thủ các luật pháp và quy định áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh của họ.