Home > ISO 9001

ISO 9001

Kiểm toán nội bộ để nhận chứng nhận ISO 9001 :

Công ty TNHH MLR cũng có thể cung cấp đến khách hàng dịch vụ kiểm toán nội bộ phục vụ cho việc nhận chứng nhận ISO 9001.

Bất kỳ tổ chức nào muốn có một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) xứng đáng, phù hợp và hiệu quả đều phải cần đến kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo rằng các chức năng của hệ thống QMS cho phép nhận diện được các mặt yếu của một tổ chức cũng như những khả năng cải thiện.

Kiểm toán nội bộ cho phép đánh giá hiệu quả những kinh nghiệm đã trải qua nhằm hướng tới sự quản lý tối ưu và đồng thời đảm bảo sự tuân thủ các quy chuẩn do chứng nhận ISO 9001 đề ra.

English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt