Home > ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 မပည်တငွ း် စာရငး် စစ်

MLR ကမု ဏ္ ီသည် ISO 9001 မပည်တငွ း် စာရငး် စစ်အား အနထာက်အပံမ့ ပုနငုိ သ် ည့်

အရည်အချငး်နငှ့်မပည်စ့ံသုည်။ထိနရာက်၊မနေှက်နေ၊်သငန့်လျာ်နသာစီမံခနေခ့်ဲွမှစနေစ်ဆိုငရ်ာ အရည်အနသွးစနေစ် (QMS) အား လလို ားသည့် အြဲအွ စည်းများအနနေမြင့် QMS ၏ နမလာ်မှနေး် ထား နသာလိအုပ်ချက်များအတိငုး်မပည်မ့ီနှရးအတကွ်မပည်တငွး်စာရငး်စစ်နငှဆ့်က်သွယ်နဆာငရ်ွက်သင့် သည်။ ထိုမလသာ စနေစ်အတငွ း် ရှိ အားနေည်းချက်များကိသု ိရှိြပီး တိးု တက်နရးအတကွ ်အလားအလာရှိ သည့် အခငွ အ့် နရးများအားရှာနြသွ ိရှိ နငို မ် ည်မြစ်ပပသည်။ ထိပ်သီးစီမံခနေခ် ့ ဲမွ ျားနငှ အ့် မခားနသာ စိတ်ဝငစ် ားသည့် ပပတီဝငမ် ျားအတွက် ISO 9001 ၏ လိအု ပ်ချက်များမပည်မ့ ီသှ ည်အ့ တကွ ်အာမခံ ချက်နပးနငို သ် ည့် မပည်တငွ း် စာရငး် စစ်သည် ထိပ်သီးစီမံခနေခ် ့ ာွ မှ၏ တုံမပနေမ် ှယနာ္ ရားတစ်ခအု မြစ် နဆာငရ် ွက်နနေသည်။

English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt