Quy trình chất lượng và kiểm soát nội bộ

ISO 9001:2015

MLR hỗ trợ các công ty tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng và ngắn gọn.

Kiểm soát nội bộ

MLR giúp xác định mọi điểm yếu tiềm ẩn của một hoặc một số phòng ban của công ty.