Dịch vụ

Tư vấn

MLR thường xuyên đưa ra lời khuyên và trợ giúp cho mọi người và tổ chức trong phạm vi dịch vụ được cung cấp.

Đào tạo

MLR cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến nhu cầu của khách hàng.