ประวัติของบริษัท MLR จำกัดโดยสังเขป

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ MLR จำกัดเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กและประกอบกิจการอยู่ในเมืองย่างกุ้ง. บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งในประเทศเมียนมาร์ และในระดับสากล.

นอกจากการให้บริการทางด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายบริษัทแล้ว. ทางสำนักงานยังให้บริการศึกษาวิจัยทางกฎหมายและการตั้งบริษัทซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน. ISO 9001.

องค์กรของเราพร้อมให้บริการกับลูกความทั้งในท้องถิ่น. ระดับภูมิภาคและระดับสากลซึ่งรวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร. และบริษัทการลงทุนต่าง ๆ