ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်မှု

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ Clients မ်ားႏွင့္ပူေပါင္း၍ ကိုယ္စားျပဳေပးလ်က္ ၄င္းတို႔၏ဘ၀ေနထိုင္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ အဆင့္အသီးသီးတုိင္း၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးမွဳမ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံေပးမွဳမ်ား ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ တရားမမွဳ၊ ရာဇ၀တ္မွဳ သိုုုုုုုုုုုုုုု႔မဟုတ္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ပက္သတ္ေနေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အမွဳမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးရန္ ရည္စူးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ကံုလံုသူမ်ားျဖင့္ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ Client အသီးသီး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မွဳႏွင့္ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း အခိုင္အမာေဆာင္ရြက္ ေပးမွဳတို႔ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိေစရမည္ဟု တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

မည္သည့္အေျခအေန အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Clients မ်ားအတြက္ အရာရာတိုင္းတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ ရလာဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ထြန္းရရွိေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။