Home > Đội ngũ

Jeff Giné

Director, Legal Consultant

Jean-François Giné M. JF. Giné là giám đốc Công ty TNHH MLR. Trước khi đến Myanmar, ông đã làm việc tại Pháp cho các công ty đa quốc gia trong các lĩnh vực liên quan đến Luật hợp đồng, Luật tuân thủ, Luật doanh nghiệp và Luật thương mại. JF. đã đến Myanmar năm 2016 làm việc cho một doanh nghiệp địa phương với vai trò luật gia.

Ông cũng là kiểm toán viên trưởng ISO 9001. M. Giné thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp và đã học tập nghiên cứu tại Pháp, Phần Lan và Anh.

Lĩnh vực chuyên môn

M. JF. Giné có chuyên môn trong mảng chống hối lộ, luật doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý, thỏa thuận phân phối và luật thương mại. Đặc biệt cố vấn những khách hàng trong mảng y tế, du lịch, dịch vụ cung cấp linh kiện công nghiệp và doanh nghiệp dịch vụ.

English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt